KLP Fastigheters behandling av personuppgifter

KLP Fastigheter behandlar information om dig som kund, affärspartner och besökande i våra fastigheter samt om dig som använder våra digitala lösningar och besöker våra webbplatser. Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till dig som person, till exempel ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och liknande. 

Vi samlar in och behandlar personuppgifter i syfte att administrera vår relation till kunder och affärspartners samt för att upprätthålla säkerheten i våra fastigheter och i samband med marknadsföring. Vanligtvis samlar vi in uppgifterna direkt från dig eller din arbetsgivare. Inom KLP Fastigheter behandlar vi inte särskilda kategorier av känsliga personuppgifter.

De här personuppgifterna behandlar vi

För att kunna vårda våra kundrelationer samlar vi in och behandlar personuppgifter om kontaktpersoner hos våra hyresgäster. Det handlar vanligtvis om namn, e-postadress, telefonnummer och eventuellt jobbtitel. Uppgifterna får vi normalt direkt från de personer uppgifterna gäller eller på andra sätt från den aktuella hyresgästen. Ibland inhämtar vi uppgifter från offentliga källor, till exempel Bolagsverket. När vi tecknar hyresavtal kan vi också ta kreditupplysning på den andra avtalsparten. Som kontaktperson för en hyresgäst eller som bostadshyresgäst i vår fastighet kan du eventuellt får kundundersökningar, nyhetsbrev och annan information från oss.

Om du använder Felanmälan på KLP fastigheters webbplats behandlar vi de personuppgifter om kontaktpersoner hos våra hyresgäster som nämns ovan alternativt motsvarande uppgifter för en bostadshyresgäst.

Grunden för behandlingen av dessa uppgifter är i regel att det är nödvändigt att behandla personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsskyldigheter gentemot kunden eller för att vi ska kunna genomföra vissa aktiviteter enligt kundernas önskemål innan ett avtal ingås eller i samband med en felanmälan. 

Av säkerhetsskäl har många av våra fastigheter passagesystem och/eller kameraövervakning. Vid användning av passagesystem registreras normalt namn, e-postadress, telefonnummer och eventuellt en personlig behörighetskod. Denna typ av system används främst för att förhindra att obehöriga personer tar sig in i byggnaden. Alla system för åtkomstkontroll har automatisk radering efter 60–90 dagar.

Kameraövervakning används för att förebygga och utreda straffbara handlingar som skadegörelse, inbrott, stöld etc. och aviseras alltid tydligt. Kameraövervakning används inte i andra syften än detta. Endast personer som har behov av det i sitt arbete har tillgång till inspelningarna. Alla kameraövervakningssystem har automatisk radering efter 14 dagar.

Grunden för behandling av personuppgifter i samband med passagesystem och kameraövervakning är att det är nödvändigt för att tillvarata KLP Fastigheters berättigade intresse av att upprätthålla säkerheten i fastigheterna.

När du ansöker om bostad eller byte av bostad behöver vi göra en bedömning av olika uppgifter om dig för att ta ställning till om vi kan erbjuda dig en bostad som passar din ekonomiska situation och om du lever upp till de krav som ställs för att hyra aktuell bostad. De uppgifter vi behandlar är främst namn, personnummer, kontaktuppgifter, nuvarande adress, kontaktuppgifter till personer i din ansökan, uppgifter från referenser, uppgifter om anställningsförhållande och om din ekonomi och inkomst. Vi tar även en kreditupplysning och inhämtar eventuellt uppgifter från Kronofogden.

Vi behandlar din ansökan med stöd av en intresseavvägning vilket innebär att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina uppgifter och att behandlingen inte bedöms kränka din integritet.

När du är hyresgäst och hyr en bostad hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart, tillhandahålla service och utskick, tillhandahålla jourtjänst eller på annat sätt hantera hyresförhållandet. De uppgifter vi behandla är tex namn, personnummer, kontaktuppgifter och nuvarande adress. Vi behandlar även uppgifter om kontaktuppgifter till kontaktpersoner och uppgifter för hyresavisering eller liknande uppgifter.

Grunden för vår behandling av dessa uppgifter är för att vi ska kunna fullgöra vår del av hyresavtalet eller för att fullgöra rättsliga skyldigheter, tex enligt hyresrättsliga regler. Viss behandling sker med stöd av intresseavvägning, tex utskick av information. 

Inhämtade personuppgifter sparas normalt under hela kontraktsförhållandet och tills dess att samtliga mellanhavanden med anledning av hyresförhållandet är slutligt reglerat. Personuppgifter kan således sparas så länge det är nödvändigt för att bevaka kvarstående fordringar som rör hyresförhållandet. I det fall hyresförhållandet upphört till följd av misskötsamhet får uppgifter om namn, personnummer, hyresobjekt, avflyttningstidpunkt samt kortfattad uppgift om avflyttningsorsak sparas i högst två år efter det att hyresförhållandet har upphört. Om du inte erbjuds en lägenhet raderas samtliga uppgifter som vi tagit del av dock om vårt avslag beror på misskötsamhet eller att falska grunder åberopats kan uppgifterna motsvarande vad som anges om misskötsamhet i stycket ovan sparas i två år. 

Om du är kontaktperson hos någon av våra affärspartners, till exempel en leverantör av tjänster till våra fastigheter, behandlar vi uppgifter som namn och kontaktuppgifter för att kunna komma i kontakt med dig eller vid fakturahantering. Vi lagrar också kontaktuppgifter om tidigare och potentiella kunder och affärspartners. Dessa uppgifter behandlar vi bara om vi anser att det är sannolikt att vi kommer att behöva komma i kontakt med det aktuella företaget, till exempel för att erbjuda dem att hyra våra lokaler eller begära en offert på en produkt eller tjänst.

För att administrera avtalsförhållandet inhämtar vi också uppgifter från offentliga källor, till exempel Bolagsverket. Vi kan också ta kreditupplysningar i samband med utvärderingen av leverantörer.

Grunden för behandlingen av dessa uppgifter är i regel att behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna antingen teckna ett avtal med eller fullgöra våra avtalsskyldigheter gentemot affärspartnern. Efter att avtalet har upphört att gälla är grunden för fortsatt behandling av dessa uppgifter vårt berättigade intresse av att säkerställa en effektiv drift av vår verksamhet. Detsamma gäller behandlingen av uppgifter om potentiella affärspartner.

I vissa av våra fastigheter finns system för besöksregistrering. I ett sådant system registreras normalt namn, arbetsgivare, e-postadress, telefonnummer och eventuellt registreringsnummer på bil. Den här typen av system används främst för att säkerställa att obehöriga personer inte uppehåller sig i fastigheten samt för att möjliggöra ett effektivt genomförande av möten och liknande. Uppgifter från besökarregistrering raderas inom 20 dagar.

Som nämnts ovan finns kameraövervakning i våra fastigheter. I detta sammanhang behandlar vi uppgifter om dem som besöker våra fastigheter. Läs mer om detta under ”Om hyresgäster i våra fastigheter”.

När du besöker KLP Fastigheters webbplats behandlar vi olika typer av uppgifter om hur du använder webbplatsen, såvida du inte har motsatt dig eller inte gett ditt samtycke till sådan behandling. Detta gör vi genom så kallad lokal lagring och med hjälp av cookiefiler.

Uppgifterna som vi inhämtar med hjälp av denna teknik använder vi till olika ändamål, till exempel för webbanalys. Vi undersöker bland annat hur mycket tid användarna tillbringar på olika sidor, vilka länkar de väljer att klicka på och hur långt de skrollar ner på sidorna. För detta använder vi verktyget Google Analytics. Vi använder också lokal lagring och cookiefiler för marknadsföringsändamål om du har godkänt detta. I dessa fall använder vi oss av samarbetspartner som tex Youtube. Du kan läsa mer om vad de här verktygen gör och behandlingen av personuppgifter i respektive sekretesspolicy. 

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter genom användning av lokal lagring och cookiefiler i vår cookiepolicy

I vissa av våra fastigheter finns ett allmänt tillgängligt trådlöst nätverk. Om inget annat anges är det en kostnadsfri tjänst som gäster i våra fastigheter kan använda sig av enligt angivna villkor. Du kan bli ombedd att uppge namn, telefonnummer och e-postadaress. Dessutom registreras och lagras din IP-adress, MAC-adressen, tidpunkten för inloggning och mängden data som används. Uppgifterna används för att identifiera och autentisera användare av nätverket samt för att förbättra användarupplevelsen genom att automatiskt logga in enheterna vid nästa besök.

Om du inte vill bli automatiskt inloggad vid framtida besök kan du konfigurera detta i Wifi-inställningarna på din telefon. Välj ”Glöm det här nätverket”. E-postadress/telefonnummer, MAC-adress och datamängd behandlas för att generera aggregerad statistik om besöksmönster.

Grunden för behandlingen av dessa uppgifter är i regel att det är nödvändigt för efterlevnaden av avtal om användning av vårt gästnätverk. Behandlingen av uppgifter för statistiska ändamål grundar sig på vårt berättigade intresse av att ha kännedom om användningen av vårt nätverk. 

Om du söker jobb på KLP Fastigheter behöver vi behandla uppgifter om dig för att kunna bedöma din ansökan, administrera rekryteringsprocessen och hitta rätt person till den aktuella tjänsten. Uppgifterna erhåller vi huvudsakligen direkt från dig i din ansökan och vid en eventuell jobbintervju samt från eventuella angivna referenspersoner. Exempel på uppgifter som vi behandlar är uppgifter om din utbildning och bakgrund, dina yrkesmässiga kvalifikationer och språkkunskaper samt våra interna bedömningar och resultat från eventuella personlighetstest. 

I rekryteringsprocessen använder vi också öppna källor som internet och sociala medier som LinkedIn. Om vi använder sådana källor för att inhämta information om dig och vi anser att informationen är relevant för rekryteringsprocessen ges du möjlighet att korrigera eventuella felaktiga uppgifter. För vissa typer av tjänster måste vi behandla personuppgifter om dig för att kunna genomföra lagstadgade lämplighets- och säkerhetsbedömningar. 

I vissa fall anlitar vi rekryterings- och bemanningsföretag och beroende på upplägg kan dessa företag fungera som våra personuppgiftsbiträden. Uppgifter från rekryteringen, såsom referenstagning och personlighetstest raderas när rekryteringsprocessen har avslutats. Om du anställs på KLP Fastigheter överförs vissa uppgifter till personalregistret på KLP Fastigheter. 

Grunden för behandling av personuppgifter vid anställning är i regel att det är nödvändigt för att ett eventuellt anställningsavtal ska kunna upprättas. Grunden för behandling av uppgifter från kompetens- och personlighetstester är samtycke.

KLP Fastigheter lämnar inte ut personuppgifter till utomstående

KLP Fastigheter lämnar ut information till polisen vid misstanke om brott enligt polisens begäran. Utöver detta lämnar vi inte ut personuppgifter till utomstående eller tredje part.

Kund- och leverantörsuppgifter kan delas med andra bolag inom KLP Fastigheter-koncernen för att säkerställa en enhetlig och effektiv uppföljning av våra kunder och leverantörer.

Vi anlitar olika tjänsteleverantörer som tillhandahåller olika tjänster till oss. Om dessa tjänsteleverantörer behandlar personuppgifter å våra vägnar har vi tecknat databehandlingsavtal med dem som bland annat ålägger dem att se till att personuppgifter lagras på ett säkert sätt och inte hamnar i händerna på obehöriga personer.

Dina rättigheter - Personuppgiftslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter:

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig och du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Rätten till tillgång omfattar också en rätt till olika typer av information om vår behandling.

De uppgifter vi har om dig ska vara korrekta, relevanta och nödvändiga. Om uppgifter om dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de korrigeras eller kompletteras, med de begränsningar som gäller enligt lag.

KLP Fastigheter raderar de uppgifter vi har om dig på eget initiativ när vi inte längre behöver dem för det ändamål för vilket de inhämtades, och uppgifterna kommer inte att fortsätta behandlas för andra legitima ändamål. Om du anser att KLP Fastigheter behandlar personuppgifter utan grund eller utöver vad som är nödvändigt för det aktuella ändamålet kan du kontakta oss och begära att uppgifterna raderas. Vi raderar alltid dina personuppgifter om vår behandling baseras på ditt samtycke och du drar tillbaka detta samtycke.

Du kan invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på vårt berättigade intresse om du kan visa att det föreligger särskilda skäl kopplade till din situation. Detta gäller dock inte om KLP Fastigheter har avgörande berättigade skäl till att fortsätta behandlingen.

Du kan alltid begära att KLP Fastigheter slutar att behandla personuppgifter om dig när syftet är anpassad marknadsföring riktad direkt till dig eller andra kunder.

I vissa fall kan du begära att KLP Fastigheter begränsar behandlingen av personuppgifter om dig. Det innebär dock att vi fortfarande kan lagra relevanta uppgifter. All annan behandling av personuppgifter ska däremot avbrytas.

I vissa fall har du rätt till dataportabilitet. Det innebär att du har rätt att få ut uppgifter som du själv har lämnat när du har ingått ett avtal med oss eller gett ditt samtycke i ett lätthanterligt, maskinläsbart format. Om det är motiverat med hänvisning till informationssäkerhet, och om det är tekniskt möjligt, kan vi överföra dina uppgifter till ett företag som anges av dig. 

Om du vill få tillgång till andra uppgifter eller vill använda dig av andra rättigheter kan du kontakta oss. Kontaktuppgifter finns nedan.

En begäran om tillgång till uppgifter eller andra rättigheter måste vara skriftlig. Ange gärna vilka uppgifter du vill få tillgång till så att vi kan ge dig svar snabbare. Vi svarar dig så snabbt som möjligt och helst inom 30 dagar.

Vi ser också gärna att du kontaktar oss om du har synpunkter på KLP Fastigheters behandling av dina personuppgifter eller informationen som du har fått från oss.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på e-postadressen: personvern@klp.no.

Eventuella klagomål kan också riktas till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Information om detta finns på www.imy.se.

Roller och ansvar

KLP Eiendoms VD har det övergripande ansvaret för hur personuppgifter behandlas i koncernen. Det koncernbolag som du eller din arbetsgivare har ingått avtal med är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Det innebär att företaget ansvarar för att behandlingen överensstämmer med reglerna för behandling av personuppgifter.

När det gäller användningen av passagesystem i våra fastigheter är det i regel KLP Fastigheter som är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som då sker. I vissa fall är det företaget som hyr en lokal i vår fastighet som äger systemet och är personuppgiftsansvarig, beroende på upplägg kan KLP Fastigheter ibland betraktas som personuppgiftsbiträde. När det erfordras upprättas ett databehandlingsavtal mellan hyresgästen och KLP Fastigheter. 

Om du har en kundrelation med någon av våra hyresgäster är det hyresgästen som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för denna relation.  Om du till exempel är gäst på ett hotell som hyr lokaler av KLP Fastigheter är det hotelloperatören som ansvarar för de personuppgifter som behandlas i samband med din vistelse.

Kontaktuppgifter

Om du vill ha mer information om vår behandling av dina uppgifter eller vill utöva dina rättigheter enligt beskrivningen ovan ber vi dig att kontakta oss. Kontaktuppgifter till det personuppgiftsansvariga företaget finns på www.klpfastigheter.se. Du kan kontakta oss via telefon på nr 08-100 160.

Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud på e-postadressen personvern@klp.no.

Mer information

KLP Fastigheter är ett helägt dotterbolag som ingår i KLP-koncernen. Här kan du läsa mer om behandlingen av personuppgifter i KLP-koncernen. Där hittar du bland annat mer information om behandlingen av personuppgifter för att fullgöra andra juridiska skyldigheter, överföring till andra länder och KLP i sociala medier.

Den här integritetspolicy uppdaterades senast 2023-01-12.